Welcome to Knights of Columbus Council 9655 Home Page  
27 tân Hiệp sĩ trong nghi lễ đệ nhất đẳng năm 1987
First Degree Ceremony for 27 knights in 1987 
Ban Chấp Hành 1987-88 vời LM Tuyên úy Trần Đ́nh Nhi
Installation ceremony for the Officers in 1987
Đ̣an Hiệp sĩ sau tiêc liên hoan năm 1987
GK,  Chaplain, and State deputy after the ceremony 
Nghi lễ đệ tứ đẳng, có LM tuyên úy Đinh Minh Tiên
Fourth Degree Ceremony for Chaplain Dinh Minh Tien 

 

     
Nhật tu ngày  10/11/2004